Practical Wing Chun
Student Name    
Date    
By    
Status    
Formal Stances Grade Lin Siu Dai Da Grade
Mah Bo Horse stance   Tan Da  
Kir Bo Reverse pivot stance   Pak Da  
Bai Jong On-guard position   Lop Da  
Ta Bo Lead hand punch stance   Gong Da  
Wal Bo Guard hand punch stance   Chop Choy Gwa Choy  
Li Bo Off line stance   Fook Da  
Tou Bo Cross leg stance   Man Da  
San Bo Retreating stance   Bong Da  
Jor Mah Bo Rocking stance   Biu Da  
Ceit Sien Pivot stance   Tie Da  
Gong Bo Bow and Arrrow stance   Sao Fot - First Move  
Kay Lam Bo Reverse blocking stance   Tan Sao [Pak]  
Basic Techniques   Tan Sao [Tan]  
Wu Sao Guarding hand   Pak Sao  
Man Sao Asking hand, Compass hand   Lop Sao  
Huen Sao Circling hand   Gong Sao  
Tan Sao Palm up block   Chop Choy Gwa Choy  
Pak Sao Slap block   Fook Sao  
Lop Sao Pulling   Man Sao  
Fook Sao Subduing hand   Bong Sao  
Gong Sao Splitting hand   Biu Sao  
Bong Sao Wing arm   Tie Sao  
Biu Sao Flying fingers   Sao Fot - Second Move  
Tie Sao Rising block (beak block)   Tan Sao [Pak], Lop Sao  
Gum Sao Pinning hand   Tan Sao [Tan], Fook Sao  
Ju cheung Sideward palm   Pak Sao [Pak], Lop Sao  
Jut Sao Sinking hand   Lop Sao [Tan or Man] Lop Sao  
Kwan Sao Rotating hands   [Chapp Kuen] Gong Sao [Pak] Lop Sao  
Fak Sao Whisking hand   Chop Choy Gwa Choy Gwa Choy  
Jip Sao Trapping elbow press   Fook Sao Gwa Choy  
Tok Sao Lifting hand (press elbow up)   Man Sao, Ja-Pai Jarn  
Formal Punches   Bong Sao, Lop-Gwa Choy  
Chun Kuen Straight punch   Biu Sao, Biu Gee, Biu Gee  
Au Kuen Hook punch   Tie Sao [Gong] Ja-Ju Chueng  
Chun Geng Kuen One inch punch   Phon Sao  
Seung Kuen Wing Chun double punch   Tan Sao, Lop Sao, Lop Sao  
Chop Choy Four knuckle strike   Tan Sao, Fook Sao, Fook Sao  
Gwa Choy Backfist   Pak Sao, Lop Sao, Lop Sao  
Chaap Kuen Low punch   Lop Sao, Lop Sao, Gum Sao  
Lin wan Kuen Chain punch   Gong Sao, Lop Sao, Lop Sao  
Tai Kuen Rising punch   Chop Choy, Gwa Choy, Gwa Choy, Lop Sao  
Kuen Siu Kuen Punch to punch   Fook Sao, Gwa Choy, Gum Sao  
Pai Jarn Inward horizontal elbow strike   Man Sao, Ja-Pai Jarn, Lop Sao  
Gwai Jarn Diagonal downward elbow strike   Bong Sao, Lop-Gwa Choy Gum Sao  
Sau Jarn Retracting elbow strike   Biu Sao, Biu Gee, Biu Gee, Lop-Fak   
Tai Jarn Upward elbow strike   Tie Sao [Gong] Ja-Ju Chueng, Lop Sao  
Wang Jarn Outward horizontal elbow strike   [1,2] o-Tan, jut, pak-da [pak]  
Chum Jarn Sinking elbow strike   1 fook-da  
Formal Kicks   2 fook, lop-ju chueng  
Chou Gerk Front snap kick   3 lop-Ju cheung  
Au Gerk Spin Kick   4 lop-da, lop-Ju cheung  
Chai Gerk Side stomp kick   5 ja-da  
Soo Gerk Inside stomp Kick   [1,2] Tan (outside), (down) pak-da [pak]  
Ching Sun Gerk Thrust kick   6 ja-da, Lin wan kuen  
Wang Gerk Flip kick   7 lop-da, x-lop-da  
Forms   8 ja-gong, pai jarn  
Gin Lai Salute   9 ja-gong, tai jarn  
Symbol Circle form   10 ja-gong, sau jarn  
Hinan Basic hand form   11 ja-gong, gwai jarn  
Sil Lum Tao Little idea form   12 tan-da, lop-da, fook-tai kuen  
Chi Chin Basic hand form 2   [1,2] Round house punch    
Chun Kil Seeking the bridge form   13 tan-da, lop-da, fook-da (head to knee) chum jarn  
Biu Gee Standard compass form   14 ja-da, pai jarn, lin wan kuen  
15 tan, tan, pak-da, lop-da, gong-da  
16 tan-lop, pai jarn, gwa choy, lin wan kuen  
[1,2] Double tap    
17 o-lop-Ju cheung, lop-Ju cheung, lin wan kuen, pai jarn  
18 o-lop-Ju cheung, gong-Ju cheung, ja-da  
19 i-lop-da, fook-pai jarn  
20 i-lop-da, bong-gwa choy  
[5,6] Gong    
21 da, lop-da, lop-da, lin wan kuen  
22 da, fook-da, gum-da, pai jarn  
23 gwa choy, lop-da, bong-gwa choy  
24 gwa choy, huen, Ju cheung-da, da, lin wan kuen  
[3,4] Bong    
25 gwa choy, gwa choy, gong-da, lin wan kuen  
26 man-Ju cheung, lop-da, pak-Ju cheung  
[1,2] Tie-da    
27 huen-lop-da, lop-da, lin wan kuen  
28 bong-gwa choy, lop-da, lin wan kuen  
Phon Sao Take down